Administració electrònica

Des de l'any 2004, s'han engegat tot un seguit de iniciatives per impulsar el desenvolupament de l'administració electrònica a Espanya i millorar l'atenció als ciutadans.

El principal element catalitzador actual  de l'administració electrònica són la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques , i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic ,que converteixen en universal el dret dels ciutadans a relacionar-se amb totes les Administracions de manera electrònica. Unes lleis per a la societat del segle XXI, que promouen una Administració més eficient, eficaç, més propera i més transparent. Per això, des del punt de vista tecnològic totes les Administracions estan treballant en la seva implantació i per a això poden comptar amb els materials i eines ,posades a la seva disposició per aquest Ministeri.

A més, s'han engegat un conjunt de solucions, infraestructures i serveis comuns  que faciliten la implantació de l'administració electrònica en les diferents Administracions Públiques sent algunes d'elles peces clau recollides ja en la  Llei 11/2007i ara en les lleis 39 i 40/2015. Alguns exemples especialment representatius són:

L'espectacular avanç de l'administració electrònica a Espanya no hagués estat possible sense un complet marc legislatiu que ha incidit especialment en la interoperabilitat entre les Administracions Públiques (https://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_interoperabilidad_inicio.html) i en la Seguretat dels sistemes, les dades, les comunicacions, i els serveis electrònics.

L'engegada del Punt d'Accés General (PAG) i de la Carpeta Ciutadana  defineix un nou model d'atenció al ciutadà a través d'Internet unificant l'accés als diferents serveis proveïts per l'Administracions Públiques.

L'Observatori de l'Administració Electrònica realitza el seguiment de la situació de l'administració electrònica a Espanya a través de diferents informes propis i participant en estudis de tercers oferint la informació pròpia com a part de la política RISP del Ministeri.

 

Per a més informació sobre totes aquestes temàtiques pot consultar els portals i seccions específiques sobre aquest tema:

Portal firma electrónica  Portal Administración Electrónica  Centro de Transferencia de Tecnología (CTT)  Observatorio de Administración Electrónica (OBSAE)

Enllaços