Aportació als projectes de modernització administrativa local

Notes característiques

  • Entitats beneficiàries

- Municipis amb població superior a 5.000 habitants.

- Municipis amb població inferior a 5.000 habitants, sempre que el projecte afecti a un conjunt de municipis que superin els 5.000 habitants.

- Diputacions Provincials, Cabildos, Consells Insulars i Comunitats Autònomes uniprovincials, per a projectes propis o que afectin a un conjunt de municipis que superin els 5.000 habitants.

  • Quantia de la subvenció

La subvenció podrà aconseguir fins al 50 per 100 de l'import del projecte.

 


Subvencions concedides

Relació de subvencions concedides ordenades per exercici pressupostari:

Anualitat 2006

Llei 30/2005, de 29 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per 2006.

Dotació de 13.316.970,00 €. Relació de subvencions.

Anualitat 2007

Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per 2007.

Dotació de 13.212.830,00 €.Relació de subvencions.

Anualitat 2008

Llei 51/2007, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per 2008.

Dotació de 13.212.830,00 €. Relació de subvencions.

Anualitat 2009

Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per 2009.

Dotació de 13.316.970,00 €.Relació de subvencions.