Aportació a projectes amb participació de la societat civil

Notes característiques

  • Estructura de les ajudes

La cooperació econòmica de l'Estat als projectes amb participació de la societat civil es realitzarà directament amb les entitats locals sol·licitants i beneficiàries de la subvenció.

Poden sol·licitar i obtenir subvenció per a aquesta finalitat les entitats locals que tinguin regulada la participació de la societat civil mitjançant consells o altres estructures.

  • Quantia de les subvencions

La subvenció de l'Estat destinada al finançament dels projectes amb participació de la societat civil podrà aconseguir fins al 50 per cent de l'import de la inversió. Les entitats locals titulars dels projectes hauran de contribuir al seu finançament amb una aportació mínima del 15 per cent de la inversió.

Solament podran ser finançats amb subvenció de l'Estat les despeses que tinguin la consideració d'inversions.