Acord de Consell de Ministres de 7 de Setembre de 2018

Mesures ADOPTADES :

Acord de Consell de Ministres de 7 de Setembre de 2018, pel qual es declaren la Comunitat Valenciana i el municipi de Tui (Pontevedra) "zones afectades greument per una emergència de protecció civil", com a conseqüència dels incendis forestals esdevinguts en el mes d'agost de 2018 i de l'explosió de material pirotècnic el passat 23 de maig, respectivament.

A fi de pal·liar els danys personals i materials produïts, de conformitat amb el que es disposa en l'article 24 de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, el citat acord determina l'adopció de diverses mesures, detallant-se les següents,  relatives a la Cooperació Econòmica Local:

"Cuarto.Danys en infraestructures municipals i xarxa viària de les diputacions provincials"

Als projectes que executin els ajuntaments, les diputacions provincials, les mancomunitats en els termes municipals i nuclis de població, relatius a les obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments o instal·lacions i serveis de titularitat municipal, inclosos en l'article 25.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de la xarxa viària de les diputacions provincials, se'ls aplicarà la tramitació d'urgència i se'ls podrà concedir una subvenció de fins al 50% del seu cost, exclosos d'aquestes ajudes els treballs duts a terme amb mitjans propis de l'entitat local, ja siguin materials, maquinària o personal.

                • (BOE 19 de setembre de 2019) Extracte de la Resolució de 10 de setembre de 2019, de la Secretaria d'Estat de Política Territorial, per la qual es convoquen danys en infraestructures municipals i xarxa viària de les Diputacions Provincials, previstes a l'apartat quart de l'acord del Consell de Ministres de 7 de setembre de 2018, pel qual es declaren la Comunitat Valenciana i el municipi de Tui (Pontevedra) "zona afectada greument per una emergència de protecció civil"