Última hora

18 de desembre de 2018 - Resolta definitivament la tercera convocatòria d'ajudes del FEDER a Estratègies *DUSI.

18 de desembre de 2018 - en el Butlletí Oficial de l'Estat d'avui s'ha publicat la Resolució de 10 de desembre de 2018, de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, per la qual es resol la Tercera Convocatòria aprovada per l'Ordre HFP/888/2017, per la qual s'assignen les ajudes del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, per cofinançar les estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat seleccionades i que seran cofinançades mitjançant el Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya en el període de programació 2014-2020.

La Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local és un dels Organismes Intermedis de gestió d'aquestes ajudes.

AQUÍ podrà trobar informació sobre les ajudes a Estratègies DUSI.


6 d'octubre de 2018 - Subvencions a entitats locals per afrontar el repte demogràfic!!

 

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 6 d'octubre de 2018 conté la publicació del Reial decret 1234/2018, de 5 d'octubre, pel qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a entitats locals per al finançament de projectes d'ocupació, autoocupació i emprendimiento col·lectiu, dirigits a afrontar el repte demogràfic en els municipis de menor població.

L'objecte d'aquest reial decret és establir les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions a entitats locals per al finançament de projectes d'ocupació, autoocupació i emprendimiento col·lectiu, dirigits a afrontar el repte demogràfic en els municipis de menor població, en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil del Fons Social Europeu, per al període 2014-2020.

La finalitat d'aquestes ajudes és incentivar i promoure els projectes que augmentin l'ocupabilitat i l'emprendimiento de les persones joves que habitin o vagin a habitar en municipis que no formin part d'una gran àrea urbana –de les delimitades en l'Atles Estadístic de les Àrees Urbanes d'Espanya del Ministeri de Foment–, i que tinguin una població inferior o igual a 5.000 habitants, o una població compresa entre els 5.001 i els 10.000 habitants sempre que aquests últims presentin un saldo demogràfic negatiu en l'última dècada.

El pressupost assignat ascendeix a 80.000.000,00 d'euros, que representarà una ajuda del 91,89 per cent del total de despesa subvencionable.

Les subvencions regulades per aquest reial decret es podran sol·licitar transcorreguts tres mesos de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat», a partir del primer dia hàbil següent i fins que conclogui el termini de presentació de sol·licituds, la qual cosa succeirà quan es produeixi alguna de les següents circumstàncies:

a) Que conforme a les sol·licituds aprovades, s'esgoti el pressupost disponible.

b) Que s'arribi al 31 de desembre de 2020 sense haver-se cursat sol·licituds suficients per esgotar el pressupost disponible.

AQUÍ podrà trobar tota la informació.

 

7 de maig de 2018 - Publicada la resolució provisional de la tercera convocatòria d'ajudes FEDER a Estratègies *DUSI.

En el Butlletí Oficial de l'Estat núm. 110, de 7 de maig de 2018, s'ha publicat la Resolució de 4 de maig de 2018, de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, de la Tercera Convocatòria de l'Ordre HFP/888/2017, per la qual s'assignen les ajudes del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per cofinançar les estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat seleccionades i que seran cofinançades mitjançant el Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya.

AQUÍ podrà trobar més informació sobre aquest procediment