Subvencions de l'Estat davant catàstrofes naturals

Mesurades Llei 3/2010

Informació sobre les subvencions previstes en el marc de la Llei 3/2010, de 10 de març

Davant situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica tals com a incendis forestals, temporals o altres catàstrofes naturals, l'Estat, en exercici de la seua competència exclusiva en matèria de seguretat pública (continguda en l'art. 149.1.29ª de la Constitució Espanyola), entre altres decisions, adopta mesures urgents dirigides a la reparació dels danys produïts en infraestructures, equipaments o instal·lacions, serveis i xarxes viàries titularitat de les entitats locals afectades.

La gestió i pagament de les subvencions destinades a fer front a aquests danys, s'atribueix al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

SUBVENCIONS PER A FER FRONT A DANYS EN INFRAESTRUCTURES I XARXA VIÀRIA D'ENTITATS LOCALS